Pappné Kuster Klára:

Az angol nyelvtan bibliája

(243 oldal, 2 490 Ft)

az angol nyelvtan bibliája, pappné kuster klára, angolkönyv, angol könyv, angol nyelvtan, nyelvkönyv, angol nyelvkönyv, tankönyv, angol tankönyv, igeidők, angol igeidők, önálló nyelvtanulás, angol biblia, nyelvtani biblia, biblia, hiánypótló, angol nyelv, az angol nyelv bibliája. Készítette a Kuster Webdesign.

Tartalom

Előszó
Ajánlás
Létezés, birtoklás
  To be (lenni)
  There is, there are (van, vannak)
  Have got (birtokolni)
  A cselekvő igék alakjai
Névelők
  A határozott névelő ("the")
  A határozatlan névelő ("a, an")
  A / an, one / ones
Főnevek
  A főnevek többes száma
Birtokos szerkezetek
Elöljárószók

  Vonzatos igék
Felszólítás, tiltás, felkiáltás
Melléknevek

  A melléknevek fokozása
  A hasonlítás kifejezése
  A melléknevek (minőségjelzők) sorrendje főnevek előtt
  Melléknevek főnévi értelemben
  Melléknevek elöljárószókkal
Számnevek
  Dátum
Szóképzés
  Szóképzés előtaggal
  Szóképzés utótaggal
Kérdőszavak
Névmások
  Személyes és birtokos névmások
  Visszaható névmások
  This, these, that, those (ez, az, ezek, azok)
  A "some" és az "any" (néhány, valamennyi) határozatlan névmások
  Every (minden), each (minden egyes), all (az összes / az egész)
  Both (mindkettő), either (az egyik), neither (az egyik sem)
  None (semennyi), no one (senki)
  Few (kevés), a few (néhány), little (kevés), a little (egy kevés)
  Many, much, a lot of / lots of, plenty of (sok)
  Who (aki), which (amely), that (amely, aki), whose (kié)
Jelen idő
  Egyszerű jelen (Simple Present Tense)
  Folyamatos jelen (Present Continuous)
Befejezett jelen idő
 
Simple Present Perfect
  Continuous Present Perfect
Múlt idő
 
Egyszerű múlt (Simple Past Tense)
  Used to / would (valamikor …, de már nem)
  Folyamatos múlt (Past Continuous)
  Egyszerű előidejű múlt (Simple Past Perfect)
  Folyamatos előidejű múlt (Continuous Past Perfect)
Jövő idő
  To be going to; To be about to; To be on the point of
  Közeli jövő idő folyamatos jelen idővel kifejezve
  Egyszerű jövő idő (Simple Future)
  Folyamatos jövő idő (Future Continuous)
  Jövő idő kifejezése egyszerű jelen idővel
  Egyszerű befejezett jövő idő (Simple Future Perfect)
  Folyamatos befejezett jövő idő (Continuous Future Perfect)
Módbeli segédigék
  Must
  Have (got) to
  Need; Can
  Could
  May
  Might; To be allowed to
  Shall; Will
  Would
  Should / ought to; Dare
Utókérdés ("ugye?")
"ing"-es alak (Gerund)
A főnévi igenév
Főnévi igenév / "-ing"
A particípium
Szenvedő szerkezet
Feltételes mód

  Even if (még akkor is, ha …)
  What if (mi van, ha …)
  I wish / If only (bárcsak)
  Had better (Jobban tennéd / jobb lenne, ha …)
  Would rather (inkább)
  Az előnyben részesítés kifejezése másként
  As if / as though (úgy néz ki / mintha)
Függő beszéd
Műveltetés
Mellékmondatok
 
Az alárendelt mellékmondatok fajtái
  Alanyi mellékmondatok
  Állítmányi mellékmondatok
  Tárgyi mellékmondatok
  Helyhatározói mellékmondatok
  Időhatározói mellékmondatok
  Okhatározói mellékmondatok
  Célhatározói mellékmondatok
  Eredményhatározói mellékmondatok
  Megengedő mellékmondatok
  Vonatkozó jelzői mellékmondatok (Relative Clauses)
  A mellérendelt összetett mondatok fajtái
További fontos szerkezetek
  Idő
  So do I (én is), neither do I (én sem)
  Beágyazott kérdések (Embedded Questions)
  Azt hiszem / Nem hiszem, hogy
  Azt akarom, hogy valaki csináljon valamit
  Kedve van vkinek vmit csinálni
  Mindent csinál, kivéve / Semmit sem csinál, csak
  It’s (high) time ([Legfőbb] ideje)
  Until (amíg nem)
  Unless (hacsak nem)
  Hardly (alig)
  Whoever, whatever, whenever, wherever, whichever, however
  Who ever, what ever, where ever (Ki a csuda / ördög?)
  Whether … or … (Akár …, akár …)
  May / might as well (Akár … is)
  Get / be used to (hozzászokik valamihez)
  To be to (Úgy van / Úgy alakult, hogy …)
  Kötőmód
Phrasal Verbs
Rendhagyó igék